fbpx

Návštěvní řád RELAXCLUBU v Kersku

RELAXCLUB (dále jen RK) zajišťuje pronájem lázeňských a rekreačních místností, které se nachází v areálu RK, poskytuje ozdravné lázeňské služby, uskutečňuje pronájem a prodej doplňkového zboží. Veškeré služby se poskytují v závislosti na jejich dostupnosti.

 1. Tato skutečná pravidla jsou povinná pro všechny návštěvníky RK, bez ohledu na jejich věk. Před uzavřením smlouvy o pronájmu a nabytím služeb (tj. před uhrazením, a tedy před nabytím služby) je návštěvník povinen se pozorně seznámit s těmito skutečnými Pravidly a přísně je dodržovat po celou dobu využívání služeb RK. V případě, pokud s pravidly nesouhlasíte, prosíme odmítnout návštěvu RK a jeho služby ještě před nabytím těchto služeb. Odpovědnost za následky vzniklé v důsledku neznalosti či nedodržení skutečných pravidel nese návštěvník sám.
 2. RK je otevřený od 10:00 do 22:00 nepřetržitě včetně víkendů s výjimkou dnů, kdy se provádí technická prevence či sanitárních dnů, o těchto okolnostech se upozorňuje dopředu. Noční klid začíná ve 22.00 hod. .
 3. Celý areál RK je v soukromém vlastnictví, je zakázáno nacházet se na území RK bez povolení správy RK.
 4. Dětem do 18 let jsou povoleny návštěvy RK pouze v doprovodu dospělých, kteří na ně dohlíží a zodpovídají za jejich bezpečí. Dospělý – je návštěvník starší 18 let, který přebírá plnou právní odpovědnost za chování dětí, které doprovází, rovněž za dodržování těchto skutečných Pravidel. Děti mladší 7 let se při určování počtu návštěvníků, kteří navštíví parní lázeň, nezohledňují.
 5. Handicapovaní lidé, kteří z důvodu svého handicapu vyžadují pomoc jiné osoby, mohou RK navštívit pouze v doprovodu této zletilé osoby, která na ně dohlídne. Potírna ani prohřívárna není přizpůsobena pro handicapované lidi na invalidním vozíku.
 6. Celý areál RK je pod dohledem kamerového systému.
 7. V případě ztráty či poškození majetku RK se sepíše protokol o způsobení škody, náklady na škodu hradí návštěvník odpovědný za viníka. Není-li možné škodu uhradit na místě, je povoleno uhradit škodu v průběhu 3 ( tří ) dní.
 8. Návštěvníci musí plnit požadavky správce a jiných zaměstnanců RK týkajících se bezpečnosti, udržování pořádku a čistoty na území RK.
 9. Návštěvníci by se měli chovat zdvořile, vzájemně se respektovat a nebránit zábavě a odpočinku ostatních návštěvníků.
 10. V případě odmítnutí či pozastavení poskytování služeb Návštěvníkovi, který porušil skutečná pravidla, není RK povinen vracet peníze za nevyužité služby.
 11. Porušení pravidel je závažným důvodem pro vyloučení návštěvníka z areálu RK, přitom není RK povinen vracet peníze za nevyužité služby.

Platební podmínky pro služby, pronájem parní lázně a domků pro hosty

 1. Platba za pronájem a služby probíhá v souladu s platným ceníkem.
 2. Ceny pronájmu a služeb RK určuje správa komplexu.
 3. Návštěvník je povinen uhradit cenu nájemného a služeb RK ve výši 100% zálohy v souladu s platným ceníkem RK.
 4. Platba probíhá správci RK v hotovosti nebo kartou. Rezervace, úhrada a nabytí služeb znamená, že se návštěvník seznámil a souhlasí se skutečnými Pravidly a akceptuje následky porušení těchto skutečných Pravidel.
 5. Návštěvník, který uhradí cenu nájemného RK, je odpovědným návštěvníkem a nese veškerou finanční a právní odpovědnost za sebe a za návštěvníky, které doprovází a kteří se nacházejí bezprostředně společně s nim v areálu RK.
 6. Objednání a úhradu doplňkových služeb provádí odpovědný návštěvník správci, dle místa jeho ubytování v komplexu.
 7. Při rezervaci konkrétního termínu návštěvy hradí návštěvník 50% ceny rezervace objednaných služeb a doplatek ve výši 50% hradí bezprostředně před nabytím služeb. V případě opoždění odpočet času počíná dobou uvedenou v rezervaci. V případě odmítnutí služby cena rezervace není vratná.
 8. Jako zálohu (dle uvážení správce) při pronájmu domku pro hosty je povinen nájemce uhradit částku 3 000 Kč v hotovosti výměnou za předání klíčů od domku. Tato záloha bude nájemci vrácena v hotovosti při odjezdu.

Návštěvní řád saunového komplexu RK

 1. Součástí saunového komplexu je parní sauna (sibiřská baňa), infračervená (IR) sauna, koupací sudy.
 2. Po příjezdu do RK Vás přivítá správce.
 3. RK je vybaven potírnou a prohřívárnou, kde se kamna vytápí prostřednictvím dříví, teplota vzduchu v potírně dosahuje od 60 °C do 90 °C. Baňa je k dispozici k pronájmu s již vytopenou potírnou dle předběžné objednávky. Bez objednávky předem může být teplota vzduchu v potírně nižší.
 4. Při návštěvě parní lázně je návštěvník povinen seznámit se s návštěvním řádem parní lázně a také samostatně posoudí vlastní sily a možnosti.
 5. Minimální doba využívání saunového komplexu – 3 hodiny. Doba pro převlečení je již zahrnuta v ceně zaplaceného pobytu. 15 minut před koncem pobytu upozorní správce Klienta na to, že doba pobytu v parní lázni končí.
 6. Za každou necelou započatou hodinu je platba účtována jako za celou hodinu. V případě neúplného využití zaplaceného času se peníze nevrací. Klient může dobu pobytu prodloužit tím, že to oznámí správci a uhradí další pobyt, zbyde-li dostatek volného času pro tento pobyt.
 7. Správa RK nedoporučuje navštěvovat saunu osobám, kteří mají zvýšenou citlivost k vysokým teplotám či lékařské kontraindikace.
 8. Těhotné ženy musí návštěvu sauny konzultovat se svým lékařem a navštěvovat ji pouze při kladném posudku specialisty.
 9. Návštěvník, který si pronajal parní lázeň, je povinen seznámit se s pravidly používání kamen, požární směrnicí a s bezpečnostními předpisy a přísně je dodržovat. Oznamujeme, že teplotní režim v prostorách RK stanoví pouze zaměstnanci Správy RK.
 10. Před návštěvou potírny či prohřívárny je třeba se osprchovat (namáčet hlavu či používat mycí prostředky se nedoporučuje). Při návštěvě saunového komplexu se doporučuje mít obuv, která zabrání uklouznutí na mokrém povrchu.
 11. Návštěva infračervené ( IR ) sauny je účtována zvlášť. Doba pobytu je stanovena na 45 minut. Předběžné vytápění infrasauny provádí správce. Před tím než navštívíte infrasaunu, pozorně si přečtěte návštěvní řád infračervené sauny.

Naprosté kontraindikace návštěvy parní lázně a infrasauny

 1. kožní či plísňová onemocnění;
 2. v průběhu zhoršení chronického onemocnění jakékoli tělesné soustavy či systému;
 3. akutní onemocnění infekční či jiné povahy;
 4. horečka ( zvýšená teplota );
 5. výrazná cévní ateroskleróza s poškozením různých tělesných soustav a orgánů;
 6. aktivní tuberkulóza;
 7. zánět spojivek, kožní infekční onemocnění;
 8. zhoubné novotvary;
 9. náchylnost ke krvácení, trombóze, embolii;
 10. výrazné metabolické poruchy;
 11. výrazný zelený zákal;
 12. psychózy a psychopatie;
 13. s otevřeným ranami, obvazem (s náplastí) atd.;
 14. náchylnost k alergickým reakcím;
 15. pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek;
 16. Návštěvníci, kteří tato pravidla poruší, jsou plně zodpovědní za škodu způsobenou na jejich zdraví, zdraví ostatních návštěvníků a související s tím materiální náklady.

Je zakázáno

 1. Návštěva RK osob, kterým byl přístup odepřen, stejně tak osob, kteří mají naprosté kontraindikace k návštěvě saun.
 2. Prát vlastní oblečení v parní lázni komplexu.
 3. Používat saunu komplexu k vysoušení prádla.
 4. Přenášet do areálu RK zbraně, ostré či bodné zbraně anebo věci, omamné, jedovaté, otravné či hořlavé látky.
 5. Kouřit mimo určené kuřácké prostory.
 6. Nechávat děti bez dozoru dospělých.
 7. Zvířata na areálu RK bez dohody se správou RK.
 8. Vstupovat do jakýchkoli technických či servisních místností RK a samostatně regulovat jakékoli inženýrské, technické či audiovizuální zařízení či vybavení, vytápět kamny.
 9. Běhat či se pohybovat rychle v prostorách komplexu vzhledem k možnému zranění.
 10. Konat tělesnou potřebu mimo WC.
 11. Vyjadřovat se sprostě na areálu RK, hlasitě křičet či zpívat, rušit ostatní návštěvníky.
 12. Používat krémy na tělo a jiné kosmetické přípravky či líčidla při návštěvě koupacího sudu ( krém aplikovaný na tělo před návštěvou koupacího sudu je třeba opláchnout ve sprše).
 13. Nacházet se v areálu RK bez oblečení.

Práva a povinnosti návštěvníka

Návštěvník má právo na:

 1. Nacházet se v RK pouze za souhlasu správy komplexu.
 2. Dostávat úplné a důvěryhodné informace o způsobu poskytování služeb, zásadách pro úhradu služeb, bezpečnostních pravidlech.
 3. Na zákaz šíření jeho osobních údajů, které jsou známy zaměstnancům RK ( v průběhu vytvoření smluv o poskytování služeb, check inu hostů RK atd.).

Návštěvník je povinen:

 1. Uhradit cenu služeb RK.
 2. Dodržovat skutečná Pravidla.
 3. Šetrně zacházet s majetkem, vybavením RK.
 4. V případě poškození majetku a / anebo vybavení, nedodržení skutečných pravidel, nahradit škodu způsobenou RK, pokuty a veškeré náklady spojené s náhradou v plném jejím rozsahu.

Práva a povinnosti RK

RK má právo na:

 1. Odepřít v přístupu do sauny návštěvníkům s kontraindikacemi uvedenými výše.
 2. Odepřít v přístupu na areál RK osobám mladším 18 let bez doprovodu dospělých.
 3. V případě porušení skutečných Pravidel vyloučit návštěvníky z areálu RK, učinit jiné zákonné opatření.
 4. Odepřít v přístupu bez jakýchkoliv vysvětlení.
 5. Zastavit (pozastavit) provoz RK bez náhrady ceny služeb v následujících případech:
 • v době technických přestávek souvisejících s vlastnostmi konstrukce vybavení, technických poruch ( například výměna žárovky );
 • v případě havárií nezapříčiněných RK;
 • v případě vyšší moci, ke které se vztahují živelní pohromy přírodní či technogenní povahy;
 • stávky, války, akce státních orgánů a jiné okolnosti mimo jakoukoliv kontrolu RK, které znemožňují poskytování služeb RK návštěvníkovi.
 1. V případě vyšší moci může být doba provozu RK regulována Správou za účelem zachování bezpečí návštěvníků.
 2. Krátkodobý výpadek elektrické energie v RK mimo jakoukoliv kontrolu Správy po dobu až 1 hodiny včetně je okolností vyšší moci, a proto nemůže sloužit jako důvod pro vrácení či náhradu peněz již uhrazených služeb.
 3. Správa RK nezodpovídá za škodu, kterou si návštěvníci způsobí v důsledku nedodržení: bezpečnostních pravidel při používání vybavení, pokynů správce, nosičů informací a neopatrného chování v areálu RK.
 4. Správa RK nezodpovídá za bezpečí osobních věcí a šperků ponechaných v areálu komplexu, stejně tak jako automobilů zaparkovaných na parkovišti komplexu.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel stránek AVINION s.r.o. (dále jen „provozovatel“) postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy.

Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popřípadě k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Provozovatel shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Provozovatel neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.

Osobní údaje jsou shromažďovány elektronickou cestou, v databázi umístěné na serveru, vyhrazeném pro provozovatele. Provozovatel uchovává osobní údaje uživatele pouze po dobu nutnou k účelu jejich zpracování. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem uživatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů uživatelem.